BIZ Plan

Stem voor de Toekomst van BIZ Graan voor Visch

Draagvlakmeting

Het is tijd voor de nieuwe draagvlakmeting voor de verlenging van de BIZ Graan voor Visch voor de periode 2025-2029. We hebben uw steun nodig om de continuïteit en verdere verbetering van onze bedrijvige omgeving te waarborgen. De verordening waarbij de BIZ-bijdrage wordt ingesteld, kan alleen in werking treden als er voldoende steun onder de bijdrageplichtigen bestaat. Daarom willen we u informeren over het belang van uw stem en de procedure van deze draagvlakmeting.

Waarom uw stem belangrijk is

De BIZ Graan voor Visch heeft de afgelopen jaren gezorgd voor aanzienlijke verbeteringen in onze buurt. Denk hierbij aan:

 • Veiligheid en Verkeer: Invoering van een stopverbod tussen de Robijnlaan en de Parellaan om onveilige verkeerssituaties te voorkomen, en het onderzoek naar de effecten van het tijdelijk opheffen van de blauwe zone op de Smaragdlaan.
 • Keurmerk Veilig Ondernemen: Voortzetting van het Keurmerk Veilig Ondernemen met nieuwe veiligheidsmaatregelen zoals preventieve WhatsApp-groepen, calamiteitenkaarten en het plaatsen van bewegwijzeringsborden.
 • Spoorzone Project en WVG: Het bestuur neemt het voortouw om eigenaren en ondernemers juridisch te informeren over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en gaat met de gemeente in gesprek voor meer duidelijkheid over toekomstige plannen, planning en communicatie.
 • Groenonderhoud en Straatbeeld: Onderzoek naar de mogelijkheden om het groenonderhoud van de gemeente over te nemen om het straatbeeld te verbeteren en de kwaliteit te verhogen.
 • Fietsschouw en Verkeersveiligheid: Uitvoering van een fietsschouw met betrokken ambtenaren, resulterend in acties zoals het plaatsen van een spiegel bij Opticom voor veiligere uitrit van vrachtauto’s.
 • DUWO Werkgroep: Acties ter verbetering van de intake en begeleiding van jongeren op de Opaallaan, inclusief de aanstelling van een conciërge.
 • Betere Communicatie en Samenwerking: Verbeterde communicatie met leden en gebruikers via de website, nieuwsbrieven en LinkedIn, en nauwere samenwerking met handhaving, straatcoaches en de wijkagent.
Door te stemmen voor de verlenging van de BIZ kunnen we deze initiatieven voortzetten en nieuwe projecten lanceren die onze buurt nog aantrekkelijker maken voor ondernemers, bezoekers en bewoners.

Procedure draagvlakmeting

Na de vaststelling van de verordening door het college van burgemeester en wethouders (B&W), krijgt iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige de kans om zich schriftelijk uit te spreken over de inwerkingtreding van de verordening. Het college van B&W zorgt ervoor dat alle bijdrageplichtigen goed geïnformeerd zijn over de strekking van de verordening.

Belangrijke voorwaarden

 • Stemrecht: Het stemrecht bij deze draagvlakmeting ligt bij de eigenaar die zo kort mogelijk voor de draagvlakmeting als zodanig is aangemerkt, niet degene die op 1 januari van het kalenderjaar als zodanig geregistreerd stond.

 • Voldoende Steun: Van voldoende steun is sprake indien:
  • Ten minste de helft van de bijdrageplichtigen in de BIZ-zone zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken.
  • Ten minste twee derde van de stemmers zich voor inwerkingtreding heeft uitgesproken.
  • De totale WOZ-waarde van de voorstemmers hoger is dan de totale WOZ-waarde van de tegenstemmers. Dit laatste criterium is niet van toepassing als de bijdrage een gelijk bedrag per bijdrageplichtige is.
 • Uw actieve participatie is cruciaal

  Wij hopen op een actieve participatie van alle bijdrageplichtigen om zo een representatief beeld te krijgen van de steun voor de BIZ Graan voor Visch. Uw stem is van groot belang voor de toekomst van onze bedrijvige omgeving. Alleen samen kunnen we zorgen voor een bloeiende en veilige buurt waar iedereen profiteert.

  Alles wat je moet weten

  Wat is een (BIZ) bedrijveninvesteringszone?

  De wet op de bedrijveninvesteringszones is gemaakt om gebieden waar nog geen georganiseerd beheer is een goed handvat te geven om gezamenlijk belangrijke zaken te regelen. Binnen het BIZ-gebied investeren ondernemers en/of eigenaren gezamenlijk in maatregelen in de openbare ruimte gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling in een BIZ.

  Initiatiefnemers BIZ Graan voor Visch

  Onder leiding van Theo Hoeke (Hoeke Holding B.V.), René Klomp (Hartgerink en Klomp) en Hans van Inge (ZIMOH Beheer B.V.) zijn stappen genomen tot oprichting van de BIZ om gezamenlijk actie te kunnen nemen om problemen binnen het gebied op te lossen en voorkomen.

  Zowel de gemeente Haarlemmermeer als de provincie Noord-Holland hebben budget beschikbaar gesteld waarmee de Stichting BIZ Bedrijvenpark Graan voor Visch kon worden opgericht. Daarnaast heeft de stichting Interglobe Advies & Consultancy ingehuurd voor de expertise, het secretariaat en de begeleiding rondom het opstarten van de BIZ.

  Is de BIZ bedoeld om taken van de gemeente over te nemen?

  Nee, de BIZ is niet bedoeld om taken van de gemeente over te nemen. Middels de BIZ worden afspraken met de gemeente vastgelegd over het te leveren onderhoudsniveau door de gemeente. De BIZ biedt ook mogelijkheid om problemen als collectief aan te dragen bij de gemeente en oplossingen aan te dragen. Als collectief staan we sterker!

  Hoe komt de BIZ tot stand?

  De BIZ komt alleen tot stand als voldoende eigenaren een vóórstem indienen bij de draagvlakmeting. Hiervoor heeft de gemeente in december 2019 een draagvlakmeting georganiseerd. De draagvlakmeting is behaald met dank aan de eigenaren.

  Wat zijn de BIZ-doelen op Graan voor Visch?

  Momenteel zijn wij bezig met een grondige inventarisatie om de wensen in kaart te brengen en prioriteiten te kunnen stellen voor de BIZ periode van 5 jaar.

  Onderstaand enkele speerpunten die eerder benoemd zijn door eigenaren om komende jaren collectief aan te pakken:

  • Veiligheid / vandalisme
  • Verkeersproblemen (parkeren)
  • Ongedierte bestrijding
  • Riolering
  • Herkenbaarheid / Imago verbetering
  • Verbetering wegen, voet- en fietspaden

  Het BIZ-plan wat overeengekomen is met de gemeente kunt u opvragen bij de parkmanager.

  Plannen & resultaten

  BIZ plannen 5e jaar (2024)

  • Voortzetten Keurmerk Veilig Ondernemen
  • Schouw openbare ruimte
  • Uitvoering jaarprogramma collectieve belangenbehartiging
  • Opstellen nieuw BIZ-plan, uitvoeren draagvlakmeting etc. ten behoeve van volgende BIZ-periode
  • Jaarplan opstellen en uitvoeren m.b.t. verbeteren uitstraling

  Resultaten van het 4e jaar (2023)

  • We hebben een enquête rondgestuurd naar de eigenaren inzake de verlenging van het Keurmerk Veilig Ondernemen.  
  • De bewegwijzeringsborden zijn geplaatst.
  • In 2023 is er op het stukje tussen de Robijnlaan en de Parellaan een stopverbod ingevoerd om onveilige verkeerssituaties te voorkomen. Daarnaast wordt onderzocht door de gemeente wat het effect is van het tijdelijk opheffen van de blauwe zone op de Smaragdlaan. Dit vanwege het verzoek vanuit diverse bedrijven om de blauwe zone strook voor regulier parkeren te kunnen gebruiken.
  • Met het oog op het Spoorzone project is er door de Gemeente Haarlemmermeer een Wet Voorkeursrecht Gemeenten uitgeroepen over het bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid in verband met de wens om in de toekomst woningen te gaan realiseren op deze locatie. Dit heeft voor een hoop onduidelijkheid en onrust gezorgd bij diverse eigenaren en ondernemers op het bedrijventerrein. Het bestuur neemt hierin het voortouw om vanuit het collectief ons juridisch te laten informeren over de WVG. Daarnaast gaan zij met de gemeente in gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over de toekomstige plannen, planning en communicatie. 
  • Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het overnemen van het onderhoud van het groen van de gemeente. Dit om het straatbeeld te verbeteren en een kwaliteitsslag te maken.

  Resultaten van het 3e jaar (2022)

  • Voortzetten Keurmerk Veilig Ondernemen. We hebben een werkgroep samengesteld en gaan nieuwe plannen uitrollen. Afgelopen jaar is er veel aan veiligheid gedaan. Preventie What’s app groep is opgestart, hiervoor zijn de borden ook al op het bedrijventerrein geplaatst en er is een calamiteiten kaart gemaakt.
  • De entreeborden en de vlaggen zijn geplaatst.
  • De gemeente heeft opdracht gegeven aan EMS om een rioleringsonderzoek te doen. Na gedegen onderzoek zullen zij een rapport opmaken hierover. Hierna zal de gemeente zijn plannen maken. Er is budget beschikbaar gesteld.
  • Mocht blijken dat de straat open moet n.a.v. het onderzoek m.b.t. de riolering dan is er de belofte dat er ook met een verkeersdeskundige naar de verkeersveiligheid wordt gekeken.
  • We hebben een fietsschouw gedaan met de betrokken ambtenaren en hieruit zijn acties voortgekomen. O.a. is er een spiegel geplaatst bij Opticom zodat de vrachtauto’s veilig hun kantoorpand kunnen verlaten. Opticom zit naast het ROC.
  • Werkgroep DUWO is druk bezig om hun plan van aanpak uit te voeren. Ze doen meer aan de voorkant voordat jongeren op de Opaallaan kunnen en mogen wonen. Intake gesprek is weer face to face. Ook is er een conciërge aangesteld : Peter van Buuren.
  • Communicatie met leden en gebruikers loopt nu via deze website, nieuwsbrieven en de LinkedIn pagina.
  • Er is nu goed contact met handhaving, straatcoaches en de wijkagent.
  • Wij worden op de hoogte gehouden van graaf- en wegwerkzaamheden in het gebied.
  • Er zijn tot nu toe 50 meldingen over de openbare ruimte opgepakt, uitgezet en/of opgelost.

  Focuspunten